You are here:

Học tiếng Nhật trong bao lâu thì có thể xuất cảnh?